Cilji

 1. Posodobiti obstoječe izobraževalne pristope v inovativna dinamična okolja odprtega izobraževanja in izmenjave znanj. Ta cilj bomo dosegali:
 • z zagotavljanjem ustreznih digitalnih kompetenc in znanj vključenih v procese izobraževanja (učenci, dijaki, študenti, učitelji, pedagoško osebje, raziskovalci, vodstveno osebje)
 • z nadgradnjo odprtih učnih okolij na izobraževalnih in raziskovalnih institucijah, ki bodo omogočala izmenjavo znanj in izkušenj iz različnih področij
 • z izgradnjo odprte platforme informacijskih tehnologij, vsebin, storitev, pedagoških konceptov in pristopov, modelov dodane vrednosti ter motivacijskih mehanizmov v odprtem izobraževanju. »Odpiramo Slovenijo« bo vodila v opredelitvi in izvajanju nove zbirke skupnih tehnoloških servisov in platform, ki temeljijo na orodjih, tudi za umetno inteligenco, v podporo nove generacije “privzeto odprtih storitev” s sistematičnim spodbujanjem in razvojem odprte kulture izmenjave znanja in izkušenj.
 • s posodobljenimi načini institucionalnega vodenja, ki bo odgovorno, porazdeljeno in avtonomno
 1. Vzpostaviti normativno okolje ter mehanizme zagotavljanja kakovosti in preverjanja storitev odprtega izobraževanja. Ta cilj bomo dosegali:
 • s prenovo in dopolnitvami ključne zakonodaje, ki bo omogočala razvoj in udejanjanje pristopov odprtega izobraževanja. Tako bomo postopoma omogočili preskok v miselnosti in preboj institucionalnih ovir na področju didaktičnih postopkov, pedagoških ukrepov in standardizacije le-teh.
 • z razvojem in vzpostavitvijo standardov za zagotavljanje kakovostnega odprtega izobraževanja v sodelovanju s ključnimi deležniki
 1. Vzpostaviti okolje za izvajanje medsektorskih projektov odprtega izobraževanja, ki zahteva partnersko sodelovanje javnega, zasebnega ter prostovoljnega sektorja za raziskave, razvoj in uvajanje odprtega izobraževanja. Ta cilj bomo dosegali:
 • z oblikovanjem partnerstev med javnim, zasebnim in nevladnim sektorjem za zagotavljanje trajnih nacionalnih, evropskih in mednarodnih sredstev (Erasmus+, Obzorje 2020, strukturni skladi, Svetovna banka, UNESCO, izobraževalne fundacije v ZDA…)
 • z ustanovitvijo Nacionalnega, svetovno prepoznanega raziskovalnega in razvojnega centra na področju odprtega izobraževanja
 1. Slovenija želi biti ena od vodilnih držav na področju razvoja in uvajanja odprtega izobraževanja ter s tem odpirati tudi druga potencialna področja.